Lipiec 19 2018 02:02:52
Nawigacja
· Strona główna
· Artykuły
· Download
· FAQ
· Forum
· Linki
· Kategorie newsów
· Kontakt
· Galeria zdjęć
· Szukaj
· Forum studentów Biologii UAM
· wirusologia - notatki
· genetyka - notatki z ćwiczeń cz.1
· genetyka - notatki z ćwiczeń cz.1 v2
· genetyka - notatki z ćwiczeń cz. 2
· genetyka - notatki z ćwiczeń cz. 3
· genetyka - notatki z ćwiczeń cz. 4

 

Kompleksowa analiza statystyczna doświadczenia wielocechowego

1. Kompleksowa analiza statystyczna doświadczenia wielocechowego.

1) Metody numeryczne

Metody matematyczne, które wyrażają za pomocą liczb podobieństwa między indywiduami przyrodniczymi i porządkuje je w ugrupowaniu na podstawie tych podobieństw,

2) I etap metod numerycznych

pierwszy etap to wybór indywiduów przyrodniczych do badań czyli wybór jednostek badanych. Jednostki badane powinny być jak najbardziej reprezentatywne dla badanych organizmów W taksonomii numerycznej jednostki najniższej rangi użytej w jakimkolwiek szczególnym badaniu nazywają się roboczymi jednostkami taksonomicznymi. RTJ

3) II etap metod numerycznych

2. Algorytm

Dawniej pojęcie to było synonimem wzoru. Współcześnie, w szczególności w metodach numerycznych, oznacza wyraźną zależność, która określa sposób obliczenia określonej wielkości w procesie interakcyjnym zbieżnym do prawdziwej wielkości. Iteracja (powtarzanie) jest to wynik dwu- lub wielokrotnego stosowania tej samej dowolnej operacji matematycznej.

Sposób postępowania (przepis) prowadzący w sposób automatyczny do rozwiązania określonego problemu. Przepis ten powinien być na tyle precyzyjny, aby posługiwanie się nim polegało wyłącznie na wykonywaniu jego instrukcji. Zakłada się przy tym, ze pewne instrukcje pierwotne tego przepisu są wykonalne tzn., że są uprzednio zdefiniowane.

Metody numeryczne mają na celu przedstawienie:
zasad, procedur i reguł klasyfikowania obiektów w ujęciu numerycznym,
ogólnego, wieloimiennego modelu liniowego i opartej na nim wieloimiennej analizie wariancji MANOVA.

Metoda klasyfikowania obiektów w ujęciu numerycznym ma postać algorytmu o czterech zasadniczych czynnościach:
opracowanie macierzy informacji,
redukcja przestrzeni wielo cechowej uwzględniająca redukcję przestrzeni cech jakościowych i przestrzeni cech ilościowych, a szczególnie dotycząca metod czynnikowych: analizy składowych głównych i analizy zmiennych dyskryminacyjnych (analizy kanonicznej),
estymacja podobieństwa z uwzględnieniem trzech grup miar prawdopodobieństwa:
współczynników odległości, a szczególnie współczynnika zwanego statystyką D2 Mahalanobisa ze statystyką T2 Hotellinga i funkcją dyskryminacji Fishera,
współczynników asocjacji,
współczynników korelacji,
grupowanie:
elementarne,
hierarchiczne,
analiza skupień (cluster analysis).

Wieloimienna analiza wariancji MANOVA omówiona będzie z jednocześnie testowanymi hipotezami szczegółowymi, zwłaszcza dotyczącymi porównań wielokrotnych (=kontrastami), doborem zmiennych do analizy metodą wieloimiennej analizy kowariancji (ANCOVA) i wyrażeniem mocy dyskryminacyjnej cech za pomocą statystyki F.

3. Analysis of molecular variance (AMOVA) r11; wiele cech zmiennych

AMOVA jest statystyczną metodą szacującą zróżnicowanie populacji bezpośrednio z molekularnych danych i testującą hipotezy o takim zróżnicowaniu.

W AMOVA analizuje się bezpośrednie dane sekwencyjne jak na przykład markery molekularne RFLP (polimorfizm długości fragmentów restrykcyjnych._ lub AFLP (polimorfizm długości amplifikowanego fragmentu), służące także do konstrukcji drzew filogenetycznych. Stosuje się odległości genetyczne.

4. Analiza wariancji (ANOVA)

Podział sumy kwadratów w21; (x r11; x) 2  definicja analizy wariancji.

metoda została stworzona i ogłoszona w 1923 przez R. Fishera pozwalająca na dzielenie zmienności zaobserwowanej wśród danych eksperymentalnych na osobne (odrębne części), z których każdą można przypisać znanemu źródłu.

Umożliwia ona oszacowanie względnej wielkości zmienności pochodzącej z różnych źródeł i sprawdzenie, czy konkretna część zmienności jest większa od oczekiwań, jakie mamy przy założeniu hipotezy zerowej.

Zmienność (wariancja) jest to występowanie dziedzicznych lub niedziedzicznych różnic między osobnikami należącymi do tej samej populacji lub między populacjami.

Zmienność biologiczną można podzielić na trzy kategorie:
zmienność fenotypowa,
zmienność środowiskowa,
zmienność genetyczna

Problem rozpoznawania różnic o charakterze modyfikacji i różnić uwarunkowanych genetycznie można w większości przypadków rozwiązać na drodze równoczesnej uprawy krytycznych form w identycznych warunkach środowiskowych.

Różnice o charakterze modyfikacyjnym zacierają się w takiej kulturze, pozostają natomiast różnice uwarunkowane genetycznie. W kulturze nawet najstaranniej przygotowanej nie można jednak wykluczyć drobnych różnic w składzie i wilgotności gleby, naświetleniu, wilgotności powietrza itp. Aby wyeliminować wpływ takich przypadkowych różnic środowiskowych używa się różnych układów doświadczalnych, a wyniki opracowuje statystycznie, najczęściej za pomocą analizy wariancji.

ANOVA jest podstawową i najważniejsza metodą statystyczną. Znalazła ona zastosowanie we wszystkich naukach eksperymentalnych, w których poszukuje się odpowiedzi na pytanie: czy między danymi obiektami istnieją statystycznie istotne różnice. Uniwersalność ANOVA spowodowała, ze jest ona niekiedy omawiana bez odwołania się do doświadczalnictwa, ale trzeba mieć świadomość, że całkowicie poprawne obliczenia statystyczne muszą być oparte na prawidłowo metodycznie zaplanowanych i przeprowadzonych doświadczeniach.

5. Warunki poprawnej analizy wariancji.

1) ciągłość i normalność zmiennej,
2) losowy charakter badanej zmiennej,
3) zachowanie jednorodności wariancji, co realizuje się testem BARTLETTA

Jeśli zmienna nie spełnia warunku 1 należy ją przekształcić.
TEST BARTLETTA r11; przybliżony test na równość (jednorodność) wariancji niezależnych populacji generalnych o rozkładach normalnych.

6. Założenia do wykonania analizy wariancji

1) pomiary zmiennej zależnej muszą mieć rozkład normalny w obrębie każdej grupy,
2) Wariancja pomiarów musi być jednakowa we wszystkich grupach. Właściwość tę określa się mianem jednorodności (homogeniczności) wariancji,
3) pomiary w każdej grupie muszą być statystycznie niezależne,
4) przy pomiarach powtarzanych dodatkowe założenie: wśród pomiarów tego samego obiektu musi istnieć jednorodność kowariancji.

Najbardziej zasadniczym założeniem leżącym u podstaw testu F jest założenie o niezależności pomiarów. Brak niezależności pomiarów może zniekształcić statystykę F.

Pomiary są niezależne od siebie, gdy znajomość jednego pomiaru nie daje żadnej wskazówki co do prawdopodobnej wartości innych pomiarów.

Zakłada się, że wszystkie pomiary uzyskane z różnych jednostek eksperymentalnych są niezależne, gdy grupy, z których te pomiary pochodzą, są znane.

Nie istnieją żadne proste testy niezależności pomiarów. Realizacja tego założenia jest spełniona przez losowe pobieranie prób i losowy przydział jednostek do warunków eksperymentalnych.

Analiza wariancji jest nierozerwalnie związana z planowaniem eksperymentów. Eksperyment musi być tak zaplanowany, aby pozwolił na powiązanie różnych części zmienności z wpływem poszczególnych czynników z zachowaniem rygorów logiki.

Najczęstszym i jednocześnie prostym (z pozoru) pytaniem, które zajmuje eksperymentatora jest: czy różnica, którą znalazł między średnimi obliczonymi dla dwu obiektów można przypisać działaniu drobnych przyczyn niekontrolowanych w doświadczeniu, czy też odmiennemu działaniu kontrolowanego czynnika.

Uzyskanie ściśle naukowej obiektywnej odpowiedzi na to pytanie jest możliwe tylko wtedy, kiedy badacz przestrzega czterech kardynalnych czynności:
1) wybrał właściwy, metodycznie poprawnie, układ doświadczenia,
2) założył prawidłowe doświadczenie,
3) obrał odpowiednią metodę zbierania wyników liczbowych,
4) przeprowadził poprawną statystyczną analizę otrzymanych wyników.

Stosowane w doświadczalnictwie układy eksperymentalne można podzielić na:
1) układy całkowicie losowe = kompletnie zrandomizowane (najczęściej stosowane)
2) układy złożone zależne i niezależne (wieloczynnikowe)

Układami eksperymentalnymi opartymi na zasadzie randomizacji są:
1) układ całkowicie losowy = układ kompletnej randomizacji = układ kompletnie zrandomizowany,
2) układ losowych bloków = bloki losowe = bloki kompletnie zrandomizowane = układ bloków kompletnie zrandomizowanych
3) kwadrat łaciński

7. Terminologia doświadczalnictwa rolniczego

Replikacja (powtórzenie), randomizacja = losowy układ doświadczenia, podział materiału eksperymentalnego na tzw. bloki.

Obiekt eksperymentalny:
Używamy go na oznaczenie odmiany rośliny, rodzaju paszy, metody uprawy, typu nawożenia, rodzaju nawożenia. Obiekty eksperymentalne są porównywane miedzy sobą w odpowiednio skonstruowanych doświadczeniach i ocenia się różnice między nimi.

Jednostka eksperymentalna:
Element albo grupa elementów, wobec których stosuje się obiekt doświadczalny. Może być ona reprezentowana przez elementy pojedyncze takie jak: wazon, poletko, pacjent, roślina lub zespoły elementów: grupa wazonów, grupa pacjentów, próbka siewek.

Jednostki eksperymentalne dają różne wyniki przy stosowaniu tego samego obiektu. Różnice te powstają na skutek działania bardzo wielu drobnych, nie dających się skontrolować przyczyn.

Randomizacja:
Randomizacja zapewnia:
1) eliminowanie faworyzowanie jednego zabiegu lub kombinacji poziomów badanych czynników na korzyść drugiego
2) gwarantuje brak korelacji miedzy błędami eksperymentalnymi co pozwala na uzyskanie prawidłowych wniosków
3) wyrównanie liczby ubocznych warunków doświadczenia nie dających się kontrolować
4) daje możliwość użycia prostych testów istotności zbudowanych dla doświadczeń zakładanych losowo
5) jest realizowana w prosty sposób dziki istnieniu tablic liczb losowych

Błąd eksperymentalny:
Odchylenie wyniku zaobserwowanego y od nieznanej, prawdziwej wartości µ nazywamy błędem eksperymentalnym

e = y - µ

Błąd eksperymentalny powstaje na skutek:
1) istnienia przyczyn losowych,
2) stosowania niejednostajnych metod eksperymentalnych,
3) nieprawidłowego zbierania wyników

Wielkość błędu eksperymentalnego staramy się zmniejszyć przez:
1) zwiększenie liczby replikacji czyli powiększenie doświadczenia,
2) doskonalenie techniki eksperymentalnej (doboru kształtu poletka i powierzchni poletka, dokładne zbierania i ważenie plonu itp.),
3) zredukowanie efektów zmienności przez dobór odpowiedniego materiału eksperymentalnego tj. przez właściwe grupowanie jednostek eksperymentalnych i stosowanie poprawnych metodycznie układów doświadczalnych,

Milcząco zakładamy, że tzw. błędy grube wynikające z przyczyn nielosowych (mylimy odczyt wartości, złe cechowanie przyrządów pomiarowych) są wyeliminowane.

Replikacja:
Zmienność błędu eksperymentalnego można śledzić poprzez wielokrotnie realizowanie pomiarów w podobnych warunkach. Powtórzenia w zakresie doświadczenia nazywamy replikacjami.

Powtórzenie:
Przeprowadzenie innego identycznego doświadczenia.


Jeżeli liczba replikacji jest taka sama w każdym obiekcie, to mówimy o układzie ortogonalnym = zrównoważonym. W układzie takim jest wysoka efektywność testowania.

8. Testowanie hipotez w analizie wariancji

Hipoteza ogólna H(0,0) orzeka o braku różnic między średnimi obiektów pod względem wszystkich badanych zmiennych łącznie.

Odrzucenie hipotezy ogólnej ( Fobl > Fkryt ) na zadanym poziomie istotności pozwala na testowanie hipotez szczegółowych, wynikających z hipotezy ogólnej.

H(0,j) pierwsza hipoteza szczegółowa podlegająca testowaniu, orzeka o braku różnic między średnimi dla porównywanych obiektów (kontrastów) dla kolejnych j-cech.

Odrzucenie hipotezy H(0,j) pozwala na testowanie drugiej hipotezy szczegółowej H(i,0) o braku różnic dla i r11; tego kontrastu pod względem wszystkich badanych zmiennych łącznie.

Odrzucenie hipotezy H(i,0) pozwala na testowanie trzeciej hipotezy szczegółowej H(i,j) o braku różnic między średnimi dla i r11;tego kontrastu z uwzględnieniem j r11; tej zmiennej.

Kontrast jest to porównywana para obiektów. Dla wszystkich zastosowanych kontrastów i użytych cech przeprowadzamy testowanie hipotezy zerowej i hipotez szczegółowych.

9. Analiza kowariancji (ANCOVA)

Przy praktycznym wykorzystaniu wielozmiennej analizy wariancji bardzo istotną rolę odgrywa zagadnienie właściwego doboru zmiennych do analizy. Dokonując takiego doboru możemy wyodrębnić dwa podzbiory zmiennych.

Do pierwszego zaliczamy te zmienne, które mają charakter zasadniczych zmiennych obserwowanych, zależnych głównie od działania czynników badanych w eksperymencie.

Zmienne te zwane zmiennymi głównymi skorelowane są z innymi zmiennymi obserwowanymi takimi, które same nie reagują istotnie na działanie czynników eksperymentalnych. Te drugie zmienne nazywamy zmiennymi towarzyszącymi.

Kryterium wilksa:

Przy pomocy analizy kowariancji można także badać moc dyskryminacyjną dowolnego podzbioru zmiennych, rozpatrywaną z uwagi na pewną hipotezę H.

Przez moc dyskryminacyjną zmiennych będziemy rozumieli ich udział w odrzuceniu hipotezy H, jeśli uwzględni się związek tych p zmiennych z pozostałymi t zmiennymi.

Aby odpowiedzieć na to pytanie, posługujemy się statystyką warunkową WILKSA. Statystykę tą traktujemy jako miarę mocy dyskryminacyjnej podzbioru p zmiennych użytych jako zmienne główne.

Wszystkie zmienne mające istotną moc dyskryminacyjną ( Fobl > Fα ) zostają zaliczone do podzbioru zmiennych głównych

Wszystkie zmienne, z których nie zrezygnowano przy badaniu regresji zostaną zakwalifikowane jako zmienne towarzyszące.
Komentarze
#1 | muniekole dnia sierpień 12 2017 10:14:27
Kuracja leczeniem trądziku różowatego nie jest leczona a najlepiej istnieje określać wielkość pod w stosunku do powstrzymania wielkości zaczerwienienia paszczy i zmian zapalających, zmniejszenia liczebności, frazeologizmu utrzymywania natomiast potędze torsji tudzież równoległych śladów świądu, kopcenia natomiast czułość. Dwoje konstytutywnego sposoby leczenia trądziku różowatego to miejscowe oraz http://zmarszczki-nakatne.net.pl/ doustne specyfiki antybiotyczne. Rehabilitacja laserowa chwyciła plus zaszufladkowana jak forma leczenia. W czasie jak w łańcuchu kilku tygodni ekstrakty notorycznie niosą nieprzelotne pocenie się, zaczerwienienie na ogół powraca po zabiegu. Rozwlekłego rehabilitacja, zwykle od czasu jednego do dwóch lat, być może prowadzić aż do ondulacji opieki poziomu u niektórych pacjentów. Trwałe terapia istnieje nierzadko niepotrzebne, jednak poniektóre wypadki łagodnieją po jacyś czasie a wytrwają mocno. Odrębnego trafy, pozostawione bez leczenia, pogarszają się społem spośród upływem okresu.
#2 | muniekole dnia sierpień 29 2017 21:23:14
nieinwazyjne usuwanie zmarszczek botoks wypełnianie zmarszczek http://www.seo24h.pl/o-wszystkim-i-o-niczym/skuteczny-marketing/ herbata na jelita jak szybko pozbyć się pryszcza
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
Szukaj na stronie
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

12/07/2018 02:13

11/07/2018 01:23

06/07/2018 19:48
<a href=http://ekovse
.ru/katalog/biopre
paratyi/globioma-p
ond-fizitabs>Мет
оды очистки водоемов от донных отложений
</a>

23/06/2018 13:29
generic viagra viagra generic

22/06/2018 18:40
cialis generic buy generic cialis

22/06/2018 18:29
viagra generic generic viagra

20/06/2018 13:42
buy viagra online generic viagra

18/06/2018 23:41
Ways to avail benefits associated with RSS Feed's for YOUR WEBSITE? [url=http://postrs
s.com/][img]http:/
/postrss.com/wp-co
ntent/uploads/2015
/10/41.jpg[/img][/
url

16/06/2018 22:45
generic viagra 100mg generic viagra

16/06/2018 22:34
buy cialis online cialis

Aktualnie online
· Gości online: 2

· Użytkowników online: 0

· Łącznie użytkowników: 10,243
· Najnowszy użytkownik: Matthewrag
Wygenerowano w sekund: 0.10 1,125,382 Unikalnych wizyt

Więcej na iuczelnia.edu.pl

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.